Παρακαλούμε Συμπληρώστε

Γράψτε τυχόν αλλεργίες που έχει το παιδί σας, αν δεν έχει γράψτε στο πεδίο ΟΧΙ / Write down any allergies your child has, if they don't have any write in the field NO
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ενημερωθείτε πρώτα για τη διαθεσιμότητα των θέσεων της προσφοράς
Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή σας, θα πρέπει να κάνετε upload σε αυτό το πεδίο το αποδεικτικό κατάθεσης. / To complete your registration, you will need to upload the proof of bank deposit in this field.
Που κρίνει ικανό το παιδί να συμμετάσχει στις δραστηριότητες του Summer Camp (ισχύει η βεβαίωση του σχολείου αν δεν ξεπερνάει τον έναν χρόνο) Which deems the child capable of participating in the Summer Camp activities (the school's certificate is valid if it does not exceed one year)
* Τον Αύγουστο δεν υπάρχει μεταφορά
=